Đun sôi từng chất (trong bốn chất dưới đây) với nước. Chất nào có phản ứng thủy phân?

A.

CH3-CH2-CH2-Cl.

B.

C6H5-Cl.

C.

p-CH3-C6H4-Cl.

D.

CH2=CH-CH2-Cl.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...