Đun sôi từng chất (trong bốn chất dưới đây) với nước. Chất nào có phản ứng thủy phân?

A.

CH3-CH2-CH2-Cl.

B.

C6H5-Cl.

C.

p-CH3-C6H4-Cl.

D.

CH2=CH-CH2-Cl.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

CH2=CH-CH2-Cl.

Hướng dẫn: Các ankyl halogenua không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường cũng như khi đun sôi (nhưng bị thủy phân khi đun nóng với dung dịch kiềm tạo thành ancol).

Dẫn xuất chứa halogen đính trực tiếp vào vòng benzen không phản ứng với nước cũng như dung dịch kiềm ở nhiệt độ thường cũng như khi đun sôi.

Dẫn xuất anlyl halogenua thủy phân ngay khi đun sôi với nước.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...