Đun nóng một rượu X với CuO ở nhiệt độ thích hợp sinh ra anđehit. Công thức tổng quát của X là:

A.

CnH2n+1OH.

B.

CnH2n+1CH2OH.

C.

R-CH2OH.

D.

RCH(OH)R'.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

R-CH2OH.

Rượu anđehit là rượu bậc 1.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...