Đun nóng m gam hỗn hợp gồm những lượng bằng nhau về số mol của glucozơ, fructozơ, saccarozơ và mantozơ với dung dịch H2SO4 loãng, dư đến phản ứng hoàn toàn. Trung hòa dung dịch thu được sau phản ứng rồi cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra 12,96 gam Ag. Giá trị của m là:

A.

10,44.

B.

15,66.

C.

21,6.

D.

31,32.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

10,44.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...