Đun nóng dd chứa 54g glucozơ với lượng dư dd AgNO 3 /NH 3 thì lượng Ag tối đa thu

đựơc là m gam. Hiệu suất pứ đạt 75%. Giá trị m là ?

A.

32,4

B.

48,6

C.

64,8

D.

24,3

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

mAg =(54.2.108.75)/(180.100)=48,6 (g)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...