Đun nóng 21,9 gam este đơn chức X với lượng dư dung dịch NaOH thì có tối đa 12 gam NaOH phản ứng. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X trên cần dùng vừa đủ 42,56 lít O2 (đktc). Giá trị của m là                 

A.

A: 26,28.

B.

B: 43,80.

C.

C: 58,40.

D.

D: 29,20.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 X + NaOH tỉ lệ 1 : 1

→ nX = nNaOH = 0,3 mol ||→ MX = 73 là số lẻ → loại.

X + NaOH tỉ lệ 1 : 2 (X đơn chức → X là este của phenol)

→ MX = 146 = 12 × 6 + 5 + 44 + 25

→ X là HC≡C-COOC6H5 → công thức phân tử là C9H6O2.

đốt 21,9 gam X ⇄ 0,15 mol C9H6O2 cần 31,92 lít khí O2  

→ khi đốt X cần 42,56 lít O2 sẽ ứng với khối lượng mX = 29,20 gam. 

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...