Đun nóng 0,1 mol chất A với một lượng vừa đủ dd NaOH thu được 13,4 g muối của 1 axit hữu cơ và 9,2 g một ancol đơn chức. Cho ancol đó bay hơi ở 127°C và 600 mm Hg thì chiếm thể tích là 8,32 lít. Công thức nào sau đây của A là phù hợp?

A.

C5H7—COO—C2H5.

B.

C5H7—COOCH3.

C.

C2H5OOC—COOC2H5.

D.

C5H7—COO—C2H5 hoặcC5H7—COOCH3 hoặc C2H5OOC—COOC2H5.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...