Đun nóng 0,1 mol chất A với một lượng vừa đủ dd NaOH thu được 13,4 g muối của 1 axit hữu cơ và 9,2 g một ancol đơn chức. Cho ancol đó bay hơi ở 127°C và 600 mm Hg thì chiếm thể tích là 8,32 lít. Công thức nào sau đây của A là phù hợp?

A.

C5H7—COO—C2H5.

B.

C5H7—COOCH3.

C.

C2H5OOC—COOC2H5.

D.

C5H7—COO—C2H5 hoặcC5H7—COOCH3 hoặc C2H5OOC—COOC2H5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

C2H5OOC — COOC2H5. nancol= 600.8,32:(760.0,082.400)=0,2 mol =2nA ⇒ axit là hai chức ( do ancol đơn chức)

Mancol=46(g/mol), CTCT là C2H5OH

nmuối= nA=0,1 mol → Mmuối= 134 (g/mol); CTCT là NaOOC-COONa

Vậy CTCT của este là: C2H5OOC — COOC2H5

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...