Đun chất  với H2SO4 đặc ở 1700C, sản phẩm hữu cơ chủ yếu thu được là chất nào:

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

.

Hướng dẫn: Hướng của phản ứng tách nước nội phân tử tuân theo quy tắc Zaixep: Nhóm OH ưu tiên tách ra cùng với H ở cacbon bên cạnh có bậc cao hơn, tạo thành anken có nhiều nhóm ankyl hơn ở nối đôi.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...