Đun chất  với H2SO4 đặc ở 1700C, sản phẩm hữu cơ chủ yếu thu được là chất nào:

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...