Đun chất Cl-CH2-CH2Cl với lượng dư dung dịch NaOH. Sản phẩm hữu cơ thu được là chất nào?

A.

HO-CH2-CH2Cl.

B.

Cl-CH2-CH2OH.

C.

HO-CH2-CH2OH.

D.

HO-CH2-CH2ONa.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...