Dựa vào quang phổ phát xạ có thể phân tích

A. cả định tính lẫn định lượng.
B. định tính chứ không định lượng đựơc.
C. định lượng chứ không định tính được.
D. định tính và bán định lượng.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...