Dựa vào đâu mà Pháp đề ra kế hoạch Đờ L át đờ Tátxinhi?

A.

Dựa vào viện trợ Mĩ

B.

Dựa vào tình hình thực tế trên chiến trường,

C.

Dựa vào nền kinh tế nước Pháp đã phục hồi.

D.

Dựa vào nguồn tài chính của Mĩ.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...