Dựa vào bảng số liệu sau đây về cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của nước ta thời

kì 1990 - 2005.

(Đơn vị : %)

  1990 1995 2000 2002
Trồng trọt 79,3 78,1 78,2 76,7
Chăn nuôi 17,9 18,9 19,3 21,1
Dịch vụ nông nghiệp 2,8 3,0 2,5 2,2

Loại biểu đồ phù hợp nhất để thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản lượng ngành

nông nghiệp là :

A.

Hình cột ghép

B.

Hình tròn

C.

Miền

D.

Cột chồng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Miền

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...