Dựa vào bảng số liệu : Cơ cấu kinh tế hộ nông thôn năm 2003.

(Đơn vị : %)

 

Nông - lâm -

thuỷ sản

Công

nghiệp - xây

dựng

Dịch vụ

Cơ cấu hộ nông thôn theo

ngành sản xuất chính

81,1 5,9 13

Cơ cấu nguồn thu từ hoạt

động của hộ nông thôn

76,1 9,8 14,1

Nhận định đúng nhất là :

A.

Khu vực I là khu vực đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất trong các hoạt động kinh tế ở nông thôn.

B.

Khu vực II là khu vực đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất trong các hoạt động kinh tế ở nông thôn.

C.

Khu vực III là khu vực đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất trong các hoạt động kinh tế ở nông thôn.

D.

Nông thôn nước ta được công nghiệp hoá mạnh mẽ, hoạt động công nghiệp đang lấn át các ngành khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Khu vực II là khu vực đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất trong các hoạt động kinh tế ở nông thôn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...