Dựa trên cơ sở nào mà Đảng Cộng sản Đông Dương dề ra đường lối để lãnh đạo cách mạng Việt Nam?

A.

Hoàn cảnh Việt Nam.

B.

Lí luận Mác — Lênin.

C.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX

D.

Tình hình thế giới và hoàn cảnh Việt Nam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Lí luận Mác — Lênin.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...