Dữ kiện thực nghiệm nào sau đây không tương ứng với cấu trúc của glucozơ ?

A.

Tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam.

B.

Khử hoàn toàn tạo n–hexan.

C.

Tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa Ag.

D.

Tác dụng với CH3COOH tạo este tetraaxetat.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...