Dữ kiện thực nghiệm nào sau đây không tương ứng với cấu trúc của glucozơ ?

A.

Tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam.

B.

Khử hoàn toàn tạo n–hexan.

C.

Tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa Ag.

D.

Tác dụng với CH3COOH tạo este tetraaxetat.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tác dụng với CH3COOH tạo este tetraaxetat.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...