Đốt V1 cm3 hiđrocacbon X ở thể khí cần V3 cm3 O2 và sinh ra V2 cm3 CO2, cho số nguyên tử C = , số nguyên tử H = . Tất cả các khí đo ở cùng điều kiện. Biết V1 = 2V2; V3 = 1,5V2. X có công thức phân tử là:

A.

C2H4.

B.

C2H6.

C.

C2H2.

D.

C3H8.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

C2H4.

V1CxHy + V3O2 V2CO2H2O.

Theo đề bài cho: x = ; y =

Thay giá trị V1 = 2V2; V3 = 1,5V2 vào các phương trình, ta rút ra x = 2; y = 4.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...