Đốt cháy một hỗn hợp hiđrocacbon, thu được 2,24 lít khí CO(đktc) và 2,7 (g) H2O. Thể tích O2 (đktc) tham gia phản ứng cháy là:

A.

2,48 lít.

B.

4,53 lít.

C.

3,92 lít.

D.

5,12 lít.

E.

CH3COOCH2CH3.

F.

CH2CHCOOCH3.

G.

HCOOCH3.

H.

CH3COOCH3.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...