Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp A (glucôzơ, anđehit fomic, axit axetic) cần 2.24 lít O2 (điều

kiện chuẩn).Dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2,thấy khối lượng bình tăng m gam.Giá trị của m là ?

A.

6.2

B.

4.4

C.

3.1

D.

12.2

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...