Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp A (glucôzơ, anđehit fomic, axit axetic) cần 2.24 lít O2 (điều

kiện chuẩn).Dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2,thấy khối lượng bình tăng m gam.Giá trị của m là ?

A.

6.2

B.

4.4

C.

3.1

D.

12.2

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

glucôzơ: C6H12O6 , anđehit fomic: HCHO, axit axetic: C 2 H 4 O 2 đều cso công thức đơn giản nhất là CH2O,

nên ta quy đổi hỗn hợp về CH2O

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...