Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,396 (g) CO2 và 1,08 (g) H2O. Nếu trùng hợp 3 phân tử X được đồng đẳng Y của benzen. X và Y có công thức cấu tạo là:

A.

C4H6 và C12H18.

B.

CH3-C≡CH và C6H5CH2CH2CH3.

C.

CH3-C≡CH và C6H3(CH3)3.

D.

C4H6 và C12H18 hoặc CH3-C≡CH và C6H5CH2CH2CH3 hoặc CH3-C≡CH và C6H3(CH3)3 đều không đúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

CH3-C≡CH và C6H3(CH3)3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...