Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bằng một lượng không khí vừa đủ thu được 17,6 gam CO2, 12,6 gam hơi nước và 69,44 lít nitơ. Giả thiết không khí chỉ gồm nitơ và oxi, trong đó nitơ chiếm 80% thể tích. Các thể tích đo ở đktc. Amin X có công thức phân tử là:

A.

C2H5NH2.

B.

C3H7NH2.

C.

CH3NH2.

D.

C4H9NH2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

C2H5NH2.

Gọi CTTQ của amin là CxHyNz

nc = = = 0,4 (mol)

nH = 2. = 2. = 1,4 (mol) 

  phản ứng = 0,4 + .0,7 = 0,75 (mol).

(KK) = 4.0,75 = 3 (mol) nN trong amin = − 3 = 0,1 (mol).

x : y : z = 0,4 : 1,4 : 0,2 = 2 : 7 : 1

CTPT amin: C2H5NH2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...