Đốt cháy hoàn toàn m gam este X cần 5,6 lít O2 (đktc) thu được 12,4 gam hỗn hợp Y gồm khí CO2 và hơi nước có tỉ khối hơi so với H2 bằng 15,5. Mặt khác cho X qua LiAlH4, t° thu được một chất hữu cơ duy nhất. X là:

A.

Metyl propionat.

B.

Propyl propionat.

C.

Etyl axetat.

D.

Metyl fomat.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Etyl axetat.

= 0,2 (mol).

= X là este no, đơn chức, mạch hở.

CnH2nO2 + O2  nCO2 + nH2O.

= n = 4 CTPT X: C4H8O2.

Phản ứng của este có dạng: R1COOR2 R1CH2OH + R2OH.

C4H8O2  1 chất hữu cơ duy nhất X là: CH3COOC2H5.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...