Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon là đồng đẳng liên tiếp, sau phản ứng thu được = 1 : 1,6 (đo cùng đk). X gồm :

 

 

A.

CH4 vàC2H6

B.

C2H4 vàC3H6

C.

C2H2 vàC3H6

D.

C4H10 vàC5H12

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

CH4 vàC2H6

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...