Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai hiđrocacbon mạch hở X, Y liên tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 11,2 lít CO2 (đktc) và 12,6 (g) H2O. Công thức phân tử của X và Y là:

A.

C2Hvà C3H8.

B.

CHvà C2H6.

C.

C3H8 và C4H10.

D.

C4H10 và C5H12.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

C2Hvà C3H8.

 = 0,5 (mol);  = 0,7 (mol)   >   dãy ankan.

nankan -  = 0,7 - 0,5 = 0,2 (mol).

 =  = 2,5.

Do đó hai hiđrocacbon có công thức phân tử là C2Hvà C3H8.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...