Đốt cháy hoàn toàn 42,48 gam hỗn hợp X gồm glucozơ, fructozơ và xenlulozơ cần dùng 1,44 mol O2. Nếu đun nóng 42,48 gam X trên với dung dịch AgNO3 trong NH3 (dùng dư) thu được lượng Ag là:

A.

8,64 gam.

B.

117,04 gam.

C.

86,40 gam.

D.

43,20 gam. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đặt a, b là số mol img1img2 

img3 

Các chất đều có dạng img4 nên img5 

img6  img7img8 

img9   img10   

Vậy đáp án đúng là D.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...