Đốt cháy hoàn toàn 0,171 (g) một cacbohiđrat X thu được 0,264 (g) CO2 và 0,099 (g) H2O. Biết X có phân tử khối là 342 và có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Tên của X là:

A.

Glucozơ.

B.

Mantozơ.

C.

Saccarozơ.

D.

Fructozơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Mantozơ.

Đặt công thức phân tử của X là CxHyOz.

Số mol X trong phản ứng đốt cháy là:  = 5.10-4 (mol).

=  = 6.10-3 (mol);  =  = 5,5.10-3 (mol).

CxHyOzO2  xCO2   +   H2O

1 mol                                     x mol         mol

5.10-4 mol                            6.10-3 mol    5,5.10-3 mol

x =  = 12 ; y =  = 22.

Ta có: 12.12 + 1.22 + 16z = 342  z = 11.

→ Công thức phân tử là: C12H22O11.

Vì X có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc  X là mantozơ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...