Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol một cacbohiđrat X thu được 5,28 gam CO2 và 1,98 gam H2O. Biết tỉ lệ khối lượng H và O trong X là: mH : mO = 0,125 : 1. Công thức phân tử của X là:

A.

C6H12O6.

B.

C12H22O11.

C.

(C6H10O5)n-1.

D.

(C6H10O5)n.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

C12H22O11.

Gọi CTTQ của X là CxHyOz.

=  = 0,12 (mol);  =  = 0,11 (mol)

CxHyOz  xCO2 + H2O

0,01                    0,12      0,11      (mol)

 x = 12; y = 22.

y : z =  = 2 : 1. Mà y = 22  z = 11 .

Vậy CTPT X là C12H22O11.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...