Đốt cháy hết một thể tích hơi axit hữu cơ A được 3 thể tích hỗn hợp CO2 và hơi nước khi đo ở cùng điều kiện. Công thức phân tử của A là:

A.

HCOOH.

B.

CH3COOH.

C.

HOOC-COOH.

D.

HOOC-CH2-COOH.

E.

68,7.

F.

68,1. 

G.

52,3.  

H.

51,3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:E
Lời giải:

HOOC-COOH.

Axit A: CxHy(COOH)n (x + n) CO2 + H2O.

Ta có: x + n + = 3 2x + 2n + y + n = 6  y + 2x = 6 - 3n.

n = 1  loại vì không có axit CH-COOH.

n = 2 y + 2x = 0  A: HOOC-COOH.

 68,7.

T là este của X, Y với Z nên X cũng đơn thức.

Muối E gồm XCOONa và YCOONa

⇒ nXCOONa = nCOONa - nH2O = 0,06

Trong 6,9 gam M đặt:

X là CnH2n – 2O2 ( u mol )

T là CmH2m – 4O4 (v mol)

→ u + v = 0,06 (1)

mM = u (14n + 30) +v (14m + 60) = 6,9 (2)

Trong phản ứng đốt cháy:

nX + 2nT = nCO2 - nH2O = 0,03

\displaystyle \to {{n}_{O}}\text{ }=\text{ }2{{n}_{X}}\text{ }+4{{n}_{T}}\text{ }=\text{ }0,06

Bảo toàn \displaystyle O\text{ }\to \text{ }{{n}_{{{O}_{2}}}}\text{ }=\text{ }0,105

Bảo toàn khối lượng \displaystyle \to \text{ }{{m}_{M}}\text{ }=\text{ }2,3\text{ }

→ Trong phản ứng xà phòng hóa đã dùng lượng M nhiều gấp 6,9/2,3 = 3 lần phán ứng cháy.

\displaystyle \to \text{ }{{n}_{C{{O}_{2}}}}~=\text{ }\left( \text{ }nu+\text{ }mv \right)/3\text{ }=\text{ }0,1\text{ }\left( 3 \right)

Giải hệ (1)(2)(3):

u = 0,03

v = 0,03

→ nu + mv = 0,3

→ n + m = 10

Do n \ge  3 và m \ge  6 và m\ge n cộng 3 → n = 3, m = 7 là nghiệm duy nhất.

X là CH2 = CH-COO-CH2-CH2-OOC-CH3 (0,03)

→%T = 68,7%

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...