Đốt chất hữu cơ X cho  :  = 22 : 4,5. Biết chất X không làm mất màu dung dịch brom. X là chất nào sau đây?

A.

C2H6.

B.

CH≡CH.

C.

C6H6.

D.

C6H12.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

C6H6.

Theo đề bài:     nC = nH.

 X là C2H2 hay C6H6.

X không làm mất màu dung dịch brom nên là C6H6.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...