Đột biến gen

A.

phát sinh trong nguyên phân của tế bào mô sinh dưỡng sẽ di truyền cho đời sau qua sinh sản hữu tính.

B.

phát sinh trong giảm phân sẽ đi vào giao tử và di truyền cho thế hệ sau ở sinh sản hữu tính.

C.

phát sinh trong giảm phân sẽ được nhân lên ở một mô cơ thể và biểu hiện kiểu hình ở một phần cơ thể.

D.

thường xuất hiện đồng loạt trên các cá thể cùng loài sống trong cùng một điều kiện sống.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phát sinh trong giảm phân sẽ đi vào giao tử và di truyền cho thế hệ sau ở sinh sản hữu tính.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...