Đợt 2 của chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu từ khi nào?

A.

Từ ngày 17 - 3 - 1954.

B.

Từ ngày 26 - 4 - 1954.

C.

Từ ngày 30 - 3 - 1954

D.

Từ ngày 15 - 3 - 1954.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Từ ngày 30 - 3 - 1954

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...