Đồng tiền chung Ơ-rô của EU được đưa vào giao dịch thanh toán từ năm

A.

1989

B.

1995 

C.

1997

D.

1999

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

1999

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...