Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân thành lập vào thời gian nào?

A.

Ngày 25 - 2 - 1944.

B.

Ngày 22 - 12 - 1944.

C.

Ngày 7 - 5 - 1944.

D.

Ngày 10 - 8 - 1944.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ngày 22 - 12 - 1944.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...