Doanh thu của 50 cửa hàng của một công ty trong một tháng như sau (đơn vị : triệu đồng):

120 121 129 114 95 88 109 147 118 148
128 71 93 67 62 57 103 135 97 178
83 114 66 156 88 64 49 101 79 120
75 113 155 48 104 112 79 87 88 141
55 123 152 60 83 144 84 95 90 27

Nếu lập bảng phân bố tần số ghép lớp với độ dài mỗi lớp là 22 triệu đồng biết rằng lớp thứ nhất là [26,5 ; 48,5)  thì ta có 7 lớp. Tần số của lớp thứ hai bằngA.

12

B.

10

C.

11

D.

8

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Có 8 số liệu thuộc lớp thứ hai [48,5 ; 70,5). Vậy tần số của lớp thứ hai là 8.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...