Đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn cắt đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn tại các điểm có tọa độ là

A. Trac nghiem online - cungthi.vn; Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn; Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn; Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...