** Đồ thị bên biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ trong quá trình đun 0,5kg nước. Cho nước có C = 4200 J/kg.K, L = 2,3 . 106 J/kg.

Kết thúc thí nghiệm nước còn lại là bao nhiêu?

A.

36,5g.

B.

365g.

C.

135g.

D.

13,5g.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

135g.

Nhiệt lượng nước nhận trong giai đoạn này:

Q' = 5 . q = 8,4 . 105J

Lượng nước bị hóa hơi: m' =  = 0,365kg

Lượng nước còn lại: Δm = 135g.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...