Độ phong phú của loài trong quần xã là:

A.

tỉ số % của một loài gặp trong các điểm khảo sát so với tổng số các điểm khảo sát.

B.

tỉ số % về số cá thể của một loài nào đó so với tổng số cá thể của tất cả các loài trong quần xã.

C.

tỉ số % của các cá thể ưu thế trong quần xã.

D.

tỉ số % của các cá thể đặc trưng trong quần xã.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...