Định nghĩa nào sau đây đúng cho ankađien?

A.

Có cấu tạo gồm 2 liên kết đôi.

B.

Hiđrocacbon mạch hở có hai liên kết đôi liên hợp.

C.

Hiđrocacbon mạch hở chỉ có hai liên kết đôi trong phân tử.

D.

Hiđrocacbon có công thức chung CnH2n-2.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...