Định nghĩa nào dưới đây là đúng về Triết học?

 

A.

A. Triết học là khoa học nghiên cứu về thế giới, về vị trí của con người trong thế giới.

B.

B. Triết học là khoa học nghiên cứu về vị trí của con người trong thế giới.

C.

C. Triết học là hệ thống các quan điểm lí luận chung nhất về thế giới và vị trí của con người trong thế giới đó.

D.

D. Triết học là hệ thống các quan điểm chung nhất về tự nhiên, xã hội và tư duy.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...