Điều nào sau đây không đúng về mức phản ứng?

A.

Mức phản ứng là tập hợp các KH của một KG tương ứng với các điều kiện MT khác nhau.

B.

Mức phản ứng không được di truyền.

C.

Tính trạng chất lượng có mức phản ứng hẹp

D.

Tính trạng số lượng có mức phản ứng rộng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...