Điều nào sau đâu không đúng khí nói về 2 vị trí trên 1 vòng benzen ?

A.

vị trí 1,2 gọi là ortho

B.

vị trí 1,4 gọi là para.

C.

vị trí 1,3 gọi là meta

D.

vị trí 1,5 gọi là ortho

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...