Điều kiện nào sau đây thì người sản xuất có lãi?

A.

Thời gian lao động cá biệt thấp hơn thời gian lao động xã hội.

B.

Thời gian lao động cá biệt bằng thời gian lao động xã hội.

C.

Thời gian lao động cá biệt cao hơn thời gian lao động xã hội.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...