Điều khẳng định nào sau đây là sai  

A.

A: Al(OH)3 phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch KOH.

B.

B: Trong các phản ứng hóa học, kim loại Al chỉ đóng vai trò là chất khử?

C.

C: Kim loại Al tan được trong dung dịch H2SO4 loãng, nguội.

D.

D: Kim loại Al có tính dẫn điện tốt hơn kim loại Cu

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

A. Đúng, Các phản ứng của Al(OH)3: img1  B. Đúng, Al là một kim loại có tính khử mạnh, dễ bị nhường e và chuyển thành Al3+. C. Đúng, Phương trình: 2Al + 3H2SO4 img2 Al2(SO4)3 + 3H2 D. Sai, Chiều giảm dần độ dẫn điện của kim loại: Ag > Cu > Au > Al > Fe.  

VẬY ĐÁP ÁN LÀ D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...