Điều chế phenyl axetat có thể dùng phản ứng nào?

A.

CH3COOH + C6H5OH  CH3COOC6H5 + H2O.

B.

C6H5COOH + CH3OH  C6H5COOCH3 + H2O.

C.

(CH3CO)2O + C6H5OH  CH3COOC6H5 + H2O.

D.

CH3COOH + C6H5Cl CH3COOC6H5 + HCl.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

(CH3CO)2O + C6H5OH  CH3COOC6H5 + H2O.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...