Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

Tại.......tháng.......Chủ tịch Hồ Chí Minh nói "Trong 10 năm qua,miền Bắc nước ta đã tiến những bước dài chủa từng thấy trong lịch sử dân tộc.Đất nước,xã hội,con người đều đổi mới"

A.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng,9-1960

 

B.

Quốc hội khóa I,kì họp thứ 11,12-1959

C.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng,10-1960

D.

Hội nghị Chính trị đặc biệt,3-1964

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hội nghị Chính trị đặc biệt,3-1964

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...