Diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol (P): y = x2 - 2x + 2, tiếp tuyến với nó tại điểm M(3 ; 5) và trục Oy là

giá trị nào sau đây?

A.

4 (đvdt)

B.

27 (đvdt)

C.

9 (đvdt)

D.

12 (đvdt)

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

9 (đvdt)

y = x2 - 2x + 2 > 0 với mọi x, có y’ = 2x - 2, tiếp tuyến với (P) tại điểm M(3 ; 5) có phương trình

y - 5 = [2(3) - 2](x - 3) hay y = 4x - 7, do đó diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol (P), tiếp tuyến với

(P)tại M(3 ; 5) và trục Oy là:Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - Đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...