Diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol (P) : f(x) = -x2 + 4x - 3 và hai tiếp tuyến của nó tại các điểm có

x = 0, x = 3 là:

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

- Vì hình phẳng cần tính diện tích được giới hạn bởi ba đồ thị nên ta phải vẽ hình parabol (P) và hai tiếp

tuyến để chia hình phẳng thành hai phần, mỗi phần là một hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị.

- Tại M (xM ; yM) ∈ (P) có xM = 0 =>yM = -3 nên tiếp tuyến với (P) tại M là (d1) : y + 3 = f'(0)(x - 0)

⇔ y = 4x - 3 .

- Tại N (xN ; yN) ∈ (P) có xN = 3 ⇒ yN = 0 nên tiếp tuyến với (P) tại N là (d2) : y = -2x + 6 ; (d1) cắt (d2)

tại I( ; 3)

- Diện tích hình phẳng giới hạn bởi (P) và hai tiếp tuyến (d1), (d2) là:Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...