Diện tích hình chữ nhật và sai số tuyệt đối, biết hai cạnh a = 6m ± 1cm và b = 8m ± 2cm là

A.

48m2 và 4000cm2.

B.

48m2 và 2000cm2.

C.

48m2 và 900cm2.

D.

48m2 và 600cm2.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...