Diện tích hình chữ nhật và sai số tuyệt đối, biết hai cạnh a = 6m ± 1cm và b = 8m ± 2cm là

A.

48m2 và 4000cm2.

B.

48m2 và 2000cm2.

C.

48m2 và 900cm2.

D.

48m2 và 600cm2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Diện tích: S = 6.8 = 48 (m2).
Nếu a = 6m + 1cm = 601cm ; b = 8m + 2cm = 802cm thì:
             S1 = 601 x 802 = 482002(cm2) .
Nếu a = 6m - 1cm = 599cm ; b = 8m - 2cm = 798cm thì:
             S2 = 599 x 798 = 478002 (cm2).
Sai số tuyệt đối: Δa = (482002 - 478002) = 2000 (cm2).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...