Diện tích các mặt qua cùng một đỉnh của một hình hộp chữ nhật lập thành cấp số cộng. Tổng diện tích tất cả các mặt của hình hộp chữ nhật là 144dm2, trong đó mặt nhỏ nhất có diện tích 16dm2. Thể tích của hình hộp chữ nhật này là giá trị nào sau đây?

A.

 64dm3

B.

64dm3

C.

96dm3

D.

72dm3

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

64dm3

Tổng diện tích ba mặt qua cùng một đỉnh của hình hộp là:

Nếu a, b, c (a < b < c) lần lượt là diện tích của ba mặt qua cùng một đinh của hình hộp thì a = 16. Do a, b,

c lập thành cấp số cộng nên a + b + c = 3b = 72 ⇒ b = 24 ⇒ c = 32.

Với x, y, z là các kích thước của hình hộp chữ nhật thì:

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 1 Khối Đa Diện 20 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...