Diễn thế sinh thái là:

A.

quá trình thay thế liên tiếp các quần xã sinh vật khi quần xã không thích nghi.

B.

quá trình biến đổi tuần tự từ quần xã khởi đầu qua các dạng quần xã trung gian và cuối cùng dẫn tới một quần xã tương đối ổn định.

C.

quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn khác nhau, từ dạng khởi đầu được thay thế bởi các dạng quần xã tiếp theo tiến hóa phù hợp và cuối cùng dẫn tới một quần xã tương đối ổn định.

D.

quá trình biến đổi mạnh mẽ các nhân tố vô sinh dẫn tới sự biến đổi sinh vật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn khác nhau, từ dạng khởi đầu được thay thế bởi các dạng quần xã tiếp theo tiến hóa phù hợp và cuối cùng dẫn tới một quần xã tương đối ổn định.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương Quần Xã Sinh Vật 20 phút có lời giải - Đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...