Điện phân dung dịch CuCl2 với điện cực trở, sau một thời gian thu được 0,32 gam Cu ở catôt và một lượng khí X ở anôt. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí X trên vào 200 (ml) dung dịch NaOH (ở nhiệt độ thường). Sau phản ứng, nồng độ NaOH còn lại là 0,05M (giả thiết thể tích dung dịch không thay đổi). Nồng độ ban đầu của dung dịch NaOH là (cho Cu = 64):

A.

0,15M.

B.

0,05M.

C.

0,2M.

D.

0,1M.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

0,1M.

CuCl2  Cu + Cl2    (1)

Cl2 + 2NaOH  NaCl + NaClO + H2O   (2)

nNaOH pư = 0,01 (mol).

mà nNaOH dư = 0,05.0,2 = 0,01 (mol).

CNaOH bđ = = 0,1 (M)

Lưu ý: Nếu dung dịch NaOH đun nóng thì:

3Cl2 + 6NaOH 5NaCl + NaClO3 + 3H2O.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...