Điện phân dung dịch chứa đồng thời CuCl2, NaCl, HCl với điện cực trơ, có màng ngăn, pH của dung dịch sẽ thay đổi như thế nào trong quá trình điện phân có màng ngăn?

A.

Không đổi, sau đó giảm.

B.

Giảm dần, sau đó không thay đổi.

C.

Tăng dần, sau đó giảm dần.

D.

Không đổi, sau đó tăng dần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Không đổi, sau đó tăng dần.

Ban đầu CuCl2 bị điện phân, pH dung dịch hầu như không đổi.

CuCl2 Cu↓ + Cl2

Khi NaCl hết thì HCl bị điện phân, pH dung dịch tăng do [H+] giảm.

2HCl  H2↑ + Cl2

Khi HCl hết thì NaCl bị điện phân, pH của dung dịch tiếp tục tăng.

2NaCl + 2H2 2NaOH + H2↑ + Cl2↑.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...